Stanovy

Výpis ze stanov Asociace číšníků České republiky
Der Statutenanzug der Assoziation der Kellner vom Tschechien (AČ ČR)

 

 
Výpis ze stanov Asociace číšníků České republiky

 Charakter

Asociace číšníků České republiky (dále jen Asociace) vznikla registrací stanov na Ministerstvu vnitra ČR (17. 7. 2000) a stává se právním subjektem, který může vlastním jménem vstupovat do závazkových vztahů, získávat práva a přijímat závazky.

Základním cílem Asociace je zaplnit vakuum, vzniklé rozpadem Asociace číšníků, sdružovat profesně zaměřené pracovníky a zviditelnit obor, který se stal v posledních letech opomíjený /zachovat tradici českého pohostinství/. Před vstupem do Evropské unie zkvalitnit výuku na gastronomických středních odborných učilištích a hotelových školách tak, aby se výstupní úroveň absolventů všech škol dostala na odpovídající odbornou a jazykovou úroveň. Vyvíjet snahu, aby byly znalosti a dovednosti důsledně využívány v praxi.

K naplnění tohoto cíle Asociace:

sdružuje na základě dobrovolnosti profesní pracovníky hotelů a restaurací,učitele odborných předmětů, mistry odborné výchovy, kolektivy pedagogických pracovníků odborných škol
spolupůsobí při zpracování učebních osnov - návrhy na zkvalitnění podává Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy
přispívá ke zvyšování profesní úrovně pořádáním metodických komisí, seminářů, předváděcích akcí, tím zabezpečuje vzájemnou informovanost a výměnu zkušeností svých členů
zabezpečuje publicitu a informovanost veřejnosti o činnnosti Asociace
sjednocuje a obhajuje zájmy členů
dbá na plnění povinností členů Asociace, vyplývajících ze stanov
dbá na dodržování mravních a etických principů při výchovné činnosti
zastupuje zájmy členů Asociace ve vztahu k dalším orgánům a institucím (např. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Výzkumný ústav uč. školství, Národní federace hotelů a restaurací, Asociace vinoték a sommeliérů, CBA apod.)
pořádá nebo se stává garantem soutěží odbornosti oboru číšník a spolupracuje při barmanských a sommelierských soutěžích
dbá, aby závěrečné zkoušky, případně praktické maturitní zkoušky, žáků odborných škol měly potřebnou úroveň
v případě zájmu zakládá pobočky dle regionálního uspořádání.

Jméno a sídlo

Název a sídlo sdružení zní: Asociace číšníků České republiky, Charbulova 106, 61800 BRNO

Asociace vykonává svoji činnnost na území České republiky

Členství v Asociaci

Asociace je dobrovolnou zájmovou institucí, do níž má právo přihlásit se, na základě písemné přihlášky, každý profesní pracovník starší 18 let, odborný učitel a mistr odborné výchovy. Asociace přijímá i kolektivní členy /gastronomické školy zaměřené na jmenovaný obor/. Členem se může stát výše jmenovaný pracovník nebo kolektiv, který se přihlásí za člena, ztotožňuje se s cíly Asociace a jeho členství je evidováno. K zajištění činnosti Asociace přispívají členové svými příspěvky ve výši dle rozhodnutí valné hromady.

Výše členských příspěvků:

  • člen (osoba) 200,-- Kč
  • junior (žák) 100,-- Kč
  • kolektivní člen (škola) 1.000,-- Kč
  • malá organizace 1.000,-- Kč
  • velká organizace 3.000,-- Kč

Der Statutenanzug der Assoziation der Kellner vom Tschechien (AČ ČR)

Der Charakter

Die Assoziation ist durch die Registrierung der Organisationsstatuten bei Ministerium des Innern (17.2.2002) entstanden. Sie ist die Rechtsperson, die mit dem Eigennamen in die Verbindlichkeitsverhältnisse einsteigen kann. Sie kann das Recht gewinnen.

Das Grundziel der Assoziation ist das Vakuum, das aus dem Zerfall der Assoziation der Kellner entsteht, auszufüllen. Das Ziel ist die beruflichen Arbeiter zu organisieren und das Fach, das in letzten Jahren unterlassen wird, sichtbar zu machen. (Die Erhaltung der Tradition des tschechischen Gaststättengewerbs). Das Ziel ist, den Unterrich auf den Fachlehranstalten für Gastronomie und auf den Hotelfachschulen zu qualifizieren. Wir bemühen uns, dass die Kenntnisse und die Fähigkeiten in der Praxis folgerichtig genutzt werden.

Zur Erfüllung dieses Ziels die Assiziation:

Auf Grund der Freiwilligkeit vereinigt die Facharbeiter der Hotels und Restaurants, die Fachlehrer, die Ausbilder und pädagogische Arbeiter der Fachschulen.
Wirkt an den Lehrplänen mit – die Anträge legt dem Ministerium für Schulwesen, Jugend und Sport.
Veranstaltet die methodische Kommission, die Seminare und die Vorführungaktionen , die das Berufsniveau erhöhen. Sichert den Informations- und Praxisaustausch.
Sichert die Publicity und die Informiertheit.
Vereinigt und verteidigt die Interessen der Mitglieder.
Sieht auf die Pflichterfüllung der Mitglieder, die aus den Organisationsstatuten folgen.
Sieht auf den Moral- und Ethischprinzipien.
Nimmt Interessen der Mitglieder zu den Institutionen wahr (z. B. Ministerium für Schulwesen, Jugend und Sport, CBA u. ä.)
Organisiert die Wettbewerbe der Kellner, ist der Garant der Wettbewerbe, wirkt bei den Wettbewerben der Barmixer und Sommeliere.
Achtet auf die Abgangsprüfungen und die praktischen Abiturientenprüfungen, damit sie das notwendige Niveau haben.
Gründet die Abzweigstellen gemäß dem Bedarf.

Name und Sitz

Name und Sitz der Assoziation ist : Asociace číšníků České republiky, Charbulova 106, 618 00 Brno.

Die Assoziation leistet ihre Aktivität auf dem Gebiet der Tschechischen Republik.

 

Die Mitgliedschaft in der Assoziation

Die Assoziation ist die freiwillige Institution. Es kann sich jeder Facharbeiter älter als 18 melden. Die Assoziation nimmt auch die Kollektive (die Schulen für die Gastronomie, Hotelfachschulen) auf. Das Mitglied ist der Arbeiter oder das Kollektiv, das anmeldet, sich mit den Assoziationzielen identifiziert und seine Mitgliedschaft registriert ist.

Die Mitglieder zahlen Mitgliedsbeiträge:

  • Das Mitglied (die Person) 200 Kč
  • Der Junior (der Schüler) 100 Kč
  • Das Kollektivmitglied (die Schule) 1000 Kč
  • kleine Organisation 1000 Kč
  • große Organisation 3000